[Tự học Substrate #1] Chuỗi Substrate Chain – Giới thiệu Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách biên dịch và chạy Substrate Developer Hub Node Template và vọc với nó sử dụng Substrate Developer Hub Front-End Template Hướng dẫn này hướng tới những bạn chưa bao giờ biết về Substrate từ trước và…

Read More